Privacy verklaring

Nourishing Life, praktijk voor leefstijlkunde, adviseert, ondersteunt en begeleidt mensen die door middel van een verbetering van leefwijze willen werken aan herstel van gezondheidsklachten c.q. behoudt van gezondheid met als doel een betere weerstand, energie en balans in hun leven te ervaren. De praktijk biedt diensten aan op het gebied van coaching & bewustwording, voeding, beweging en ontspanning.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Je dossier bevat je naam, adres en contact gegevens (telefoon, email), aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, informatie over eventuele supplementen en medicijnen die je gebruikt en alle overige op jou betrekking hebbende gegevens die je mij verstrekt aangaande motivatie, verwachtingen en gebeurtenissen/zaken die de voortgang in de begeleiding zouden kunnen beïnvloeden.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor een juiste individuele diagnose, advisering en begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij en heb verkregen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld je acupuncturist, huisarts of specialist.

Doel van de gegevensverwerking

Ik verzamel en verwerk je gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen:

 • om jou een goede dienstverlening aan te kunnen bieden op het gebied van individuele voorlichting en advisering over voeding, eetgewoonten, lichaamsbewustwording en leefstijlverbetering;
 • om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • om contact met je te kunnen opnemen en te onderhouden.
Delen met derden

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je persoonsgegevens, dan zal ik je altijd eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur / zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘voedingsvoorlichting’, ‘dieetadvisering’, of ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult
Vertrouwelijkheid en bewaartermijn van je gegevens

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van je gegevens.
Dit betekent onder meer dat ik je persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig bewaar en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben. Alleen ik als je behandelend therapeut heb toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is ook een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Conform de WBOG worden je gegevens tot 15 jaar na beëindiging van de therapie bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
 • je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren als deze onjuist zijn.
 • je kunt een verzoek indienen om jouw gegevens te laten verwijderen.
 • je kunt jouw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen naar jou, een andere zorgverlener of behandelaar.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nourishinglife.nl. Ik zal dan een afspraak met je maken, hiervoor is legitimatie noodzakelijk om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Nourishing Life neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt zorgvuldige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met info@nourishinglife.nl of
via telefoonnummer 06-51690816.

Scroll to Top